ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  BIP
BIP

 

 

 

Rekrutacja 2020/2021
 

 

 

 

Oleśnica dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy informuje o rozpoczęciu naboru   kandydatów do Projektu  „Dolnośląskie żłobki II”

Projekt „Dolnośląskie żłobki II” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

1

Nr Projektu

RPDS.08.04.01-02-0128/19

2

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

8. Rynek pracy

3

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

4

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

5

Ilość wolnych miejsc w Projekcie

25

6

Czas pracy żłobka

Poniedziałek – piątek

6.30 do 17.00

7

II oddział Żłobka Gminnego rozpoczyna funkcjonowanie

Kwiecień 2020 r

6

Miejsce  i termin  składania dokumentów

Według ustalonego harmonogramu :

 w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica

7

Tel . kontaktowy

71/398-31-31

8

Dokumentacja zgłoszeniowa

Do pobrania ze strony internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy :

www.zlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu

9

Miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji dodatkowej

W placówce na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Żłobka

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W OLEŚNICY

  W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”

 

 

20.01.2020

 

 

Ogłoszenie informacji o rekrutacji

 

 

 

od 20.01.2020

do 28.02.2020

 

 REKRUTACJA PODSTAWOWA:

 • Składanie dokumentów rekrutacyjnych;
 • Weryfikacja dokumentów kandydatów projektu przez Komisję Rekrutacyjną;
 • Podpisywanie umów z kandydatami  do projektu;

 

 

02.03.2020

 

 

 Ogłoszenie :

 • LISTY RANKINGOWEJ przyjętych do     projektu uczestników;
 • LISTY REZERWOWEJ

 

 

od 03.03.2020

w trybie ciągłym do końca realizacji projektu
w Gminie Oleśnica

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do wyczerpania  miejsc

 

 

 

WAŻNE : 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYCH  Z UDZIAŁU W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

 1. Mam świadomość, że celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów prawnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz wsparcie osób zatrudnionych dzięki utworzeniu i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki (żłobkach/oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które zadeklarują chęć kontynuacji zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
 3. Mam świadomość, że wszystkie osoby biorące udział w Projekcie podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. W związku z tym zobowiązuje się do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu oraz dostarczania w terminie określonym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dokumentów potwierdzających swój status na rynku pracy.
 4. Zobowiązuje się do informowania Gminy prowadzącej żłobek/klub dziecięcy w ramach Projektu lub Lidera Partnerstwa o zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w trakcie swojego udziału w Projekcie, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że Gmina prowadząca żłobek/ klub dziecięcy będzie okresowo weryfikowała mój status na rynku pracy.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że  weryfikacja statusu uczestnika na rynku pracy odbędzie się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie lub do 4 tygodni po zakończeniu świadczenia opieki w ramach projektu przez Partnera oraz na żądanie Lidera Partnerstwa w dowolnym momencie realizacji projektu.
 6. Zobowiązuje się do  informowania osób odpowiedzialnych za realizację Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić mój udział w Projekcie.
   

 

   …………………………………….                                                     ….……….…………………………………………………………….

           Miejscowość i data                                                      Czytelny podpis osoby składającej Oświadczenie

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1

Nr wniosku

RPDS.08.04.01-02-0128/19

2

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

8. Rynek pracy

3

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

4

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

 

§ 1
Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo
  w Projekcie oraz przystępuje do procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym dokumencie.
 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć kobietę lub mężczyznę, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka objętego opieką żłobkową w ramach Projektu,  zakwalifikowanego/ną do udziału w Projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dolnośląskie Żłobki II”
 4. Partnerstwie – należy przez to rozumieć współpracę nawiązaną  pomiędzy Gminami wymienionymi w § 2 ust 3 pkt 1-7 a liderem partnerstwa opisanym w § 1 ust 1 pkt 5 na rzecz realizacji Projektu „Dolnośląskie żłobki II” zgodnie z Umową Partnerską z dnia 14-10-2019 zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)
 5. Liderze Partnerstwa – należy przez to rozumieć Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski, Departament Spraw Społecznych, który na realizatora Projektu wskazuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
 6. Partnerze – należy przez to rozumieć: Gminę Brzeg Dolny; Gminę Kłodzko (gm. wiejska); Gminę Gromadka; Gminę Wińsko; Gminę Oleśnica (gm. wiejska); Gminę Lądek-Zdrój, Gminę Długołęka.
 7. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt.  „Dolnośląskie żłobki II”.

 

§2
 Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Wnioskodawcą Projektu jest Województwo Dolnośląskie – Urząd  Marszałkowski, Departament Spraw Społecznych, na podstawie  Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0128/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na realizatora Projektu Wnioskodawca wskazuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
 3. Gminy będące Partnerami w ramach Projektu:
 1. Gmina Brzeg Dolny;
 2. Gmina Kłodzko (gm. wiejska);
 3. Gmina Gromadka;
 4. Gmina Wińsko;
 5. Gmina Oleśnica (gm. wiejska);
 6. Gmina Lądek Zdrój;
 7. Gmina Długołęka.
 8. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska (rodziców lub opiekunów prawnych) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz wsparcie osób zatrudnionych dzięki utworzeniu i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki (żłobkach/oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych )
 9. Projekt zakłada utworzenie 4 nowych placówek oraz oddziałów żłobkowych ( w tym klubu dziecięcego)  oraz wsparcie 3 istniejących, poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc opieki  dla dzieci do lat 3.
 10. Okres realizacji Projektu: 2019-11-01 do 2022-12-31.

§ 3

Grupa docelowa

 1. Uczestnikiem projektu może zostać:
  1. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem:
 1. w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (w przypadku korzystania
  ze żłobka),
 2. w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3 (w przypadku korzystania z klubu dziecięcego);
  1. Osoba zamieszkała (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy będącej Partnerem
   w ramach Projektu
  2. Osoba pracująca (w tym powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), bądź osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przebywająca na urlopie wychowawczym;

Wszystkie powyższe kryteria należy spełniać łącznie.

 1. Obowiązek zamieszkiwania na terenie Gminy prowadzącej rekrutację nie dotyczy sytuacji opisanej w §4 ust 18 niniejszego Regulaminu.
 2. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które zadeklarują chęć kontynuacji zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
 3. Łącznie wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 240 osób w tym 226 kobiet
  i 14 mężczyzn.
 1. Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani do jednej z dwóch grup docelowych:
 2. Kategoria A - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – Kat. A  - łącznie 131 uczestników we wszystkich Gminach wchodzących w skład Partnerstwa, w tym 123 kobiety  i 8 mężczyzn;
 3. Kategoria B - osoby pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotne lub bierne zawodowo,
  w tym przebywające na urlopie wychowawczym  - łącznie 109 uczestników we wszystkich Gminach wchodzących w skład Partnerstwa, w tym 103 kobiety i 6 mężczyzn.
 4. Partner prowadzący rekrutację, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.
 5. Ilość wolnych miejsc w żłobkach/klubie dziecięcym w ramach Projektu, zgodnie z Kategoriami A i B w poszczególnych Gminach, kształtuje się następująco:
 1. Gmina  Brzeg Dolny –  30 miejsc, w tym:

Kategoria A –  16 miejsc  ( w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

Kategoria B –  14 miejsc w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 8 miejsc  (1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 6 miejsc

 1. Gmina  Kłodzko (gm. wiejska)– 5 miejsc w tym:

Kategoria A –  3 miejsca

Kategoria B –  2 miejsca  w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 1 miejsce

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 1 miejsce

 1. Gmina Gromadka – 15 miejsc, w tym:

Kategoria A – 8 miejsc ( 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

Kategoria B – 7 miejsca  w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 4 miejsca

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 3 miejsca

 1. Gmina Wińsko  – 10 miejsc, w tym:

Kategoria A – 5 miejsc

Kategoria B – 5 miejsc w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 3 miejsca

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 2 miejsca

 1. Gmina  Oleśnica (gm. wiejska)  – 25 miejsc, w tym:

Kategoria A –  14 miejsc ( w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

Kategoria B –  11 miejsc w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 7 miejsc (1 

  miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 4 miejsca

 1. Gmina Lądek – Zdrój – 5 miejsc w tym:

Kategoria A –  3 miejsca

Kategoria B –  2 miejsca w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 1 miejsce

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 1 miejsce

 1. Gmina  Długołęka – 150 miejsc w tym:

Kategoria A –  82 miejsca (w tym 5 miejsc zarezerwowanych dla mężczyzny)

Kategoria B –  68 miejsc w tym:

 osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 41 miejsc (2 

  miejsca zarezerwowane dla mężczyzny )

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 27 miejsc (2 miejsca zarezerwowane dla 

  mężczyzn )

§4

Rekrutacja - kryteria dostępu, kryteria doboru kandydatów

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego w miejscu wskazanym przez Gminę będącą Partnerem projektu.  
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0128/19. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, przewiduje się również prowadzenie na bieżąco rekrutacji uzupełniającej. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala indywidualnie każda Gmina wchodząca w skład Partnerstwa.
 3. Miejsce i termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do Projektu, zostanie wskazane przez każdą Gminę prowadzącą rekrutację.
 4. W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu;
 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych
  w projekcie;
 3. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi  z udziału w projekcie;
 4. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 5. Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
 6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu - o ile dotyczy;
 8. Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy.
 1. Osoby prowadzące rekrutację po stronie Partnerów będą udzielać wsparcia przy uzupełnianiu treści  Formularza zgłoszeniowego i innych wymaganych dokumentów, jeśli  zajdzie taka potrzeba.
 2. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów o których mowa w §4 ust 4 pkt 5 i 6. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydatkę/Kandydata poprzez opatrzenie każdej ze stron klauzulą: „Za zgodność
  z oryginałem”
  , aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione 
  i podpisane dokumenty rekrutacyjne, złożone bezpośrednio w Gminie prowadzącej rekrutację w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Partnera.
 4. Po złożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów, komisja rekrutacyjna ukonstytuowana przez Partnera, przygotuje na podstawie przedstawionych dokumentów listę rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z kategoriami wymienionymi w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 5. O zakwalifikowaniu oraz kolejności zakwalifikowania do projektu będą decydować następujące kryteria rekrutacyjne:
 1. Kryteria formalne – obligatoryjne, których spełnienie warunkuje możliwość uczestnictwa w Projekcie tj.
 1. Sprawowanie opieki (rodzic/opiekun prawny):

-  nad dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem) – w przypadku żłobka ( +1 pkt);

- nad dzieckiem w wieku od 1 roku  do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem) – w przypadku klubu dziecięcego  (+ 1 pkt);

 1. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy prowadzącej rekrutację (+1 pkt);
 2. Status na rynku pracy tj:
 • Osoba pracująca w tym powracająca na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (+1 pkt);
 • osoba pozostająca bez zatrudnienia, w tym:

- osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy;

lub
- osoba bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) (+1pkt);

 1. Zadeklarowanie chęci kontynuacji zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (na podstawie Oświadczenia Kandydata) (+1 pkt);

 1. Dodatkowe kryteria premiujące (kryteria fakultatywne – premiowane poprzez przyznanie dodatkowych punktów) tj.:
 1. Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z póżn. zm) (+ 1 pkt)
 2. – należy dołączyć Oświadczenia o wielodzietności rodziny Kandydata;
 3. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ( + 1 pkt)

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.);

 1. Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności ( +1 pkt)

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.) ;

 

 1. Spełnienie kryteriów formalnych udziału w Projekcie tj. uzyskanie maksymalnej liczby punktów (4 pkt) nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 2. Niespełnienie jednego z kryteriów formalnych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust 18.
 3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez Kandydatów, o przyjęciu będzie decydowało:
 1. Przynależność do deficytowej Kategorii grupy docelowej (A lub B), niezbędnej do osiągnięcia wskaźników ilościowych Projektu w danej Gminie;
 2. Termin powierzenia dziecka opiece żłobkowej tj. formularze zgłoszeniowe kandydatów, którzy zamierzają powierzyć dziecko opiece żłobkowej w najwcześniejszym możliwym terminie, wskazanym przez Gminę będą miały pierwszeństwo.
 3. Kryterium pierwszeństwa urodzin tj. na  wolne  miejsca zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.
 4. O sposobie informowania uczestników o wynikach przeprowadzonej rekrutacji decyduje indywidualnie każda Gmina będąca Partnerem w projekcie.
 5. W sytuacji gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, każdy Partner prowadzący rekrutację stworzy listę rezerwową.
 6. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną rekomendowane do uczestnictwa
  w Projekcie w ramach rekrutacji uzupełniającej, w przypadku rezygnacji uczestnika znajdującego się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 7. W przypadku listy rezerwowej o kolejności naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej będą decydowały kryteria uwzględniane w rekrutacji do Projektu wymienione w § 4 ust. 9 i 12.
 8. W przypadku braku osób zainteresowanych udziałem w Projekcie na liście rezerwowej, Gmina poinformuje mieszkańców o rekrutacji  uzupełniającej do żłobka/klubu dziecięcego.  Nabór i dobór uczestników będzie uwzględniał kryteria wymienione w § 4 ust 9 i 12.
 9. Jeśli żłobek / klub dziecięcy będzie dysponował wolnymi miejscami w ramach Projektu, miejsca te zostaną udostępnione mieszkańcom innych Gmin, którzy spełniają kryteria udziału w Projekcie.
 10. Dokumenty rekrutacyjne zostaną opracowane w formacie dostępnym dla osób
  z niepełnosprawnościami (druk powiększony tj. czcionka nie mniejsza niż 14).
 11. Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 12. Kandydat do udziału w  Projekcie potwierdza prawdziwość podanych na etapie rekrutacji informacji,  będąc świadomym odpowiedzialności karnej o której mowa w oświadczeniu Kandydata do udziału w Projekcie „Dolnośląskie żłobki II”, które podpisuje na etapie rekrutacji.
 13. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§5

Obowiązki formalne uczestników przystępujących do projektu

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną zobowiązani do osobistego zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym przez Partnera w celu podpisania dokumentów uczestnictwa w projekcie tj.
 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 2. Umowy uczestnictwa w projekcie;
 3. Innych dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie, wymaganych przez Partnerów lub Lidera Partnerstwa.

 

 1. Niezłożenie wypełnionych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-3 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
 2. Dokumenty wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1-3 nie podlegają zwrotowi.

 

§6

Zasady organizacji świadczenia usług opieki nad dzieckiem

 

 1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku
  do lat 3 w ramach żłobka/klubu dziecięcego  w okresie określonym we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0128/19
 2. Nowoutworzony żłobek/klub dziecięcy zostanie wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy będącej Partnerem w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”
 3. Placówka będzie działać w oparciu o Statut i Regulamin opracowany przez organizatora opieki.
 4. Zakres organizacji opieki nad dzieckiem obejmuje:
 1. Świadczenie usług opiekuńczych;
 2. Organizację zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz wyrównanie zdiagnozowanych przez opiekuna deficytów;
 3. Prowadzenie zajęć muzyczno–ruchowych, plastycznych, tanecznych, codziennych, edukacyjnych;
 4. Zapewnienie wyżywienia;
 5. Opiekę  nad dzieckiem maksymalnie przez 10 godzin dziennie.                                            

§7

Obowiązki Uczestnika na etapie realizacji Projektu. Monitoring i ewaluacja

 

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania treści Statutu
  i Regulaminu placówki, której powierzono opiekę nad dzieckiem.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Gminy prowadzącej żłobek / klub dziecięcy
  w ramach Projektu lub Lidera Partnerstwa o zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w trakcie swojego udziału
  w Projekcie, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Gmina prowadząca żłobek / klub dziecięcy będzie okresowo weryfikowała status Uczestnika na rynku pracy.
 3. Weryfikacja statusu uczestnika na rynku pracy odbędzie się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie lub do 4 tygodni po zakończeniu świadczenia opieki w ramach projektu przez Partnera.
 4. Na żądanie Lidera Partnerstwa weryfikacja statusu uczestnika projektu na rynku pracy może odbyć się w terminie innym niż określony w §7 ust. 3.
 5. Źródłami pozyskania oraz weryfikacji danych do pomiaru wskaźnika  będą:
 1. Formularz zgłoszeniowy  (w celu weryfikacji statusu kandydata w momencie rekrutacji do projektu);
 2. Oświadczenie o podjęciu aktywności zawodowej;
 3. Kopia umowy o pracę/zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu;
 4. Wydruk z CEIDG (w przypadku osób podejmujących jednoosobową działalność gospodarczą);
 5. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczy osób biernych zawodowo.
 6. Osoby, które złożą Oświadczenia wymienione w  §7 ust. 5 pkt 2-5 w trakcie uczestnictwa
  w projekcie (korzystania z miejsca w żłobku / klubie dziecięcym w ramach Projektu) zostaną ponownie poddane weryfikacji w terminie określonych w §7 ust 3
  i tylko w przypadku kontynuacji zatrudnienia zostaną wykazane we wskaźniku.
 7. Wszyscy Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia w terminie określonych w §7 ust 3 i 4 dokumentu potwierdzającego swój status na rynku pracy
  na podstawie jednego z dokumentów wymienionego w § 7 ust. 5 pkt  2-5.
 8. Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. Uczestnicy są zobowiązani do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu.
 9. Uczestnicy mają obowiązek Informowania osób odpowiedzialnych za realizację Projektu
  o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w Projekcie.
 10. Uczestnicy  są zobowiązani do pokrywania opłat za pobyt i/lub wyżywienie zapewniane
  w trakcie trwania opieki żłobkowej, zgodnie ze stawkami określonymi przez Gminę prowadzącą żłobek/klub dziecięcy we wniosku o dofinansowanie Projektu.

§8

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Lider Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych Projektu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, wynikających ze zmian w zakresie wytycznych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zmian we Wniosku o dofinansowanie Projektu oraz zmian w Umowie
  o dofinansowanie projektu oraz w Umowie Partnerskiej, zawartej pomiędzy Liderem Partnerstwa a Gminami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląskie żłobki II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz rozumiem
i akceptuję jego zapisy.

 

 

 

…………………………………………………………                                                    ……………………………………………….

             miejscowość, data                                                                                    podpis Kandydata

 

 

do pobrania komplety dokumentów:

I. DOKUMENTY WYPEŁNIANE NA ETAPIE REKRUTACJI:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Dolnośląskie żłobki II” - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-1-formularz-zgloszeniowy-dla-kandydata-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”- http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-2-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc
 3. OŚWIADCZENIE KANDYDATA do udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II” - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-3-oswiadczenie-kryteria-formalne-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc (UWAGA: dotyczy: spełniania kryteriów formalnych  oraz deklaracji chęci powrotu na rynek pracy)
 4. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA do udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”- (UWAGA: wypełniane tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata) http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-4-oswiadczenie-kryterium-wielodzietnosci-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc
 5. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKAMI wynikającymi z udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II” - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-9-oswiadczenie-obowiazki-uczestnika-projektu.doc

PONADTO:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym (jeśli dotyczy - obowiązkowe);
 • Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu (jeśli dotyczy - obowiązkowe);
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu  (jeśli dotyczy - obowiązkowe)
 • Inne zaświadczenia, dotyczące bierności zawodowej (jeśli dotyczy - nieobowiązkowe);

 

II. DOKUMENTY WYPEŁNIANE PO ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU:

 

 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 w ramach uczestnictwa - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-6-umowa-o-swiadczenie-opieki-dolnoslaskie-zlobki-ii-zlobek.doc
  w projekcie „Dolnośląskie żłobki II ”;
 2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);- http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-7-obowiazek-informacyjny-rodo.doc
 3. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych; http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-8-zgoda-na-przetwarzanie-szczegolnych-kategorii-danych-osobowych.doc
 4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”;http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-9-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie.doc

 

 

 

 

 

Oleśnica dn. 02-01-2020 r

Wyniki naboru na wolne stanowisko :
PIELĘGNIARKA  

 

Informacja o  nierozstrzygnięciu naboru  na wolne stanowisko:

PIELĘGNIARKA w Żłobku Gminnym w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pielęgniarki w Żłobku Gminnym w Oleśnicy 

nie wyłoniono żadnego kandydata.

 Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert

Dyrektor Żłobka gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

 

 

 

 

Oleśnica dn. 20.12.2019

 

 

 

Żłobek Gminny w Oleśnicy - Nabór na wolne stanowiska pracy

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ,,DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II’’

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: Opiekun dziecięcy – 4 etaty, Pielęgniarka – 1 etat, Sprzątaczka -1/2 etat , Pomoc opiekunów dziecięcych / salowa – 1 etat,  oraz umowa zlecenia dla : psycholog, instruktor zajęć muzyczno - ruchowych / rytmika , lektor j. angielskiego, logopeda .

 Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 07.01.2020 r. do dnia 14.02.2020r. w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy ul. Wileńska  32 a 56-400 Oleśnica w zamkniętych kopertach z dopiskiem  : NABÓR NA STANOWISKO... ( wpisać właściwe )

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy znajdują się w zakładce  NABÓR KADRA   LINK : http://zlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu/?m=strona&id=22 

  

HARMONOGRAM REKRUTACJI KADRY DO ŻŁOBKA  GMINNEGO W OLEŚNICY

 

 

20.12.2019 r.

 

 

Ogłoszenie informacji o przebiegu rekrutacji.

 

 

 

Od 7 stycznia 2020

 do 14 luty 2020  r.

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Składanie dokumentów rekrutacyjnych;

Weryfikacja dokumentów KANDYDATÓW  przez

Komisję Kwalifikacyjną.

Podpisywanie umów z kandydatami 

 

25 lutego 2020 r

Ogłoszenie LISTY RANKINGOWEJ

 

od 26 lutego 2020 r

 

Rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania miejsc
(wg zasad głównego naboru)

 

 

 

Stanowiska pracy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki”

Oleśnica dnia 16 -12-2019 

DYREKTOR ŻŁOBKA GMINNEGO W OLEŚNICY

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PIELĘGNIARKI  W ŻŁOBKU

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 123)oraz Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zmian.).

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 - zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3. 

 

3. Zakres obowiązków w szczególności: 

 

• Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci. 

• Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. 

• Przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci w grupie. 

• Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. 

• Karmienie dzieci w oznaczonych godzinach.

 • Pomoc opiekunom w przeprowadzaniu codziennych zabaw z dziećmi. 

• Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza. 

• Kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dot. żywienia i higieny 

• Wdrażanie dzieci do samoobsługi.

 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci. 

• Zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku ( wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców)

 • Prowadzenie apteczki żłobka i zgłaszanie dyrektorowi potrzeb dot. zakupów w tym zakresie. 

• Prowadzenie wśród rodziców pracy oświatowo – sanitarnej. 

• Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych nowoprzyjętych dzieci lub zlecanie ich opiekunkom z poszczególnych grup. Odnotowywanie istotnych informacji w zeszycie obserwaci dziecka ( diety, opieka specjalistyczna). 

• Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- wymiar czasu pracy: 1 etat 

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony, 

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka gminnego w Oleśnicy 

- możliwość zatrudnienia od – stycznia  2019 r. 

- miejsce pracy: Żłobek Gminny w Oleśnicy , ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica

 

5. Wymagane dokumenty: 

- Curriculum Vitae  wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

- list motywacyjny, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy, 

- kopia aktualnej książeczki zdrowia, 

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

- oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

- oświadczenie : rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty składa się  osobiste w sekretariacie Żłobka gminnego w Oleśnicy , ul. Wleńska 32 a , 56-400 Oleśnica  terminie do dnia 31-12-2019 do godz. 14.00

 

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy : wwwzlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu .  

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Dyrektor Żłobka gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Oleśnica dn. 08 listopada 2019

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

(dot. wykonania  modernizacji sieci informatycznej)

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia  załącznik nr 1. ( wykonanie modernizacji sieci informatycznej lub jeśli to niemożliwe budowę sieci od podstaw, przygotowanie projektu okablowania, dobór sprzętu informatycznego, budowa sieci bezprzewodowej WiFi,)
 2. Minimalny okres gwarancji na wykonanie usługi  : 2 lata
 3. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy.
 4. Płatność  30 dni od dnia dostarczenia faktury.
 5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Formularz oferty  cenowej  (załącznik nr 2) oraz zaparafowany wzór umowy należy dostarczyć do siedziby  :

 sekretariat Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica.

Zamawiający wymaga, aby składane propozycje cenowe dotyczyły całości zamówienia.

 

załączniki do pobrania :

 http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/komplet-zaproszenie-do-skadania-propozycji-cenowej.doc - formularz z załącznikami

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/projekt-dol-zlobka.pdf - mapka 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

  Oleśnica , dn. 30.10.2019                                                          

Wyniki naboru na wolne stanowisko :
LOGOPEDA  

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko:

Logopeda w Żłobku Gminnym w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko logopeda, wybrano:

Panią Przybycień  Monikę  zamieszkałą w Oleśnicy

 

 Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej oraz poprzez rozmowę kwalifikacyjną Pani Dyrektor Żłobka Gminnego Monika – Rybska Korzępa  pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę.

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

 

 

Oleśnica dnia 29.10.2019 r

UCHWAŁA NR X/91/19

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do Rozdziału 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Statutu „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu dodaje się do § 8 ust. 4 pkt 6 w następującym brzmieniu:

„6) dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753)”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kunaj

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje możliwość podmiotowi, który utworzył żłobek, w statucie żłobka określić warunki przyjmowania dzieci do placówki.

W związku z powyższym, mając na uwadze sytuację coraz częstszego występowania chorób zakaźnych, które do tej pory w skutek szczepień dzieci nie występowały, został wprowadzony do Statutu żłobka warunek przyjęcia w pierwszej kolejności do Żłobka Gminnego w Oleśnicy dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

         

Oleśnica 23-10-2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko logopedy w Żłobku Gminnym w Oleśnicy

 

Jednostka

Żłobek gminny w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica

Miejsce pracy

Żłobek gminny w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a,  56-400 Oleśnica

Stanowisko

logopeda

Wymiar

umowa  cywilno-prawna

Data ogłoszenia

23-10-2019

Termin składania dokumentów

30-10-2019

Sposób składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko logopeda” umieszczonym na kopercie.

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Żłobka gminnego w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica

sekretariat  czynny od poniedziałku  - piatku

od 7.30 - 15.30 

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie,

2. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe

3. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. Niekarana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

8. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

10. Ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku logopedy w żłobku.

11. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe

1. Odporność na stres.

2. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.

3. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

4. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

5. Dyspozycyjność, kreatywność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1. Koryguje wady wymowy -opracowuje przebieg terapii dla dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji, -

2. Przeprowadza diagnozę logopedyczną, -ocenia stan uzębienia, zgryzu, budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych.

3. Wczesna interwencją logopedyczna.

4. Współdziałanie z opiekunem w organizowaniu pobytu    dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci

Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1. Stanowisko pracy – Żłobek Gminny w Oleśnicy  - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – praca na parterze.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy : zlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Oleśnicy.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

 1. Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej
 

Wymagany komplet dokumentów:

1. Życiorys zawodowy – CV

2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

10.Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

11.Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

12.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

13.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego

14.Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

15. Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ).

 

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Podanie nr telefonu ułatwi kontakt, jednak nie jest obowiązkowe I jego brak nie wpłynie negatywnie na przebieg rekrutacji.

 

 

pliki do pobrania : Oświadczenia 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zalaczniki-oswiadczenia-do-zatrudnienia.docx

plik do pobrania : kwestionariusz osobowy:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/kwestionariusz-rekrutacja.docx

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

 

 

  

 

  Oleśnica , dn. 2.09.2019                                                          

Wyniki naboru na wolne stanowisko :
OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko:

Opiekunka dziecięca w Żłobku Gminnym w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekunki dziecięcej, wybrano:

Panią Magdalenę Gozdek zamieszkałą w Bogusławicach

 

 Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej oraz poprzez rozmowę kwalifikacyjną Pani Dyrektor Żłobka Gminnego Monika – Rybska Korzępa  pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę.

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

                                        

 Oleśnica, 30.08.2019 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty na rok szkolny 2019/2020 w Żłobku .

 

na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) oraz odbiór resztek żywności  dla 25 dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 25 dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica, wpłynęły 2 oferty.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy wybrał ofertę SMACZEK - Usługi Cateringowe  Ada Krzesińska, Sokołowice 100D, 56-400 Oleśnica do zrealizowania ww. zadania.

 Cena ofertowa wynosi: 12,50 zł brutto za jeden obiad obejmujący I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem, podwieczorek z dowozem oraz odbiór resztek żywności.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska-Korzępa

 

Oleśnica, dn.05-08-2019

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO W  ŻŁOBKU GMINNYM

 W OLEŚNICY

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

ul. Wileńska 32a

56-400 Oleśnica

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego

w Żłobku Gminnym w Oleśnicy (1 etat).


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20