ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  statut i Uchwała
statut i Uchwała

 

Oleśnica dnia 29 października 2019 r

UCHWAŁA NR X/91/19

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do Rozdziału 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Statutu „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu dodaje się do § 8 ust. 4 pkt 6 w następującym brzmieniu:

„6) dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753)”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kunaj

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje możliwość podmiotowi, który utworzył żłobek, w statucie żłobka określić warunki przyjmowania dzieci do placówki.

W związku z powyższym, mając na uwadze sytuację coraz częstszego występowania chorób zakaźnych, które do tej pory w skutek szczepień dzieci nie występowały, został wprowadzony do Statutu żłobka warunek przyjęcia w pierwszej kolejności do Żłobka Gminnego w Oleśnicy dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r.

z  późn.zm.

Uchwała nr XIII/123/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2019 r

 

 

Statut "Żłobka Gminnego w Oleśnicy"

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Gminny w Oleśnicy, zwany dalej "Żłobkiem", jest gminną jednostką budżetową utworzoną przez Radę Gminy Oleśnica.

§ 2. Siedzibą Żłobka jest miasto Oleśnica, przy ul. Wileńskiej 32a.

§ 3. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Gmina Oleśnica.

Rozdział 2.

Cel i zadania żłobka

§ 4. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci.

§ 5. Do zadań Żłobka należy:

1) sprawowanie opieki na dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3) prowadzenie i organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych, dostosowanych do rozwoju dziecka,

4) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) mające na celu wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci,

5) w przypadku dzieci niepełnosprawnych, zadaniem Żłobka oprócz zadań wymienionych w pkt 1-4 jest zapewnienie specjalistycznej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej dostosowanej do deficytów spowodowanych niepełnosprawnością dzieci poprzez stymulowanie ich prawidłowego rozwoju, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym środowiskiem.

§ 6. Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1) stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem,

2) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy,

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, w momencie sprzyjających warunków atmosferycznych,

5) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy,

6) współpracę ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3.

Rodzice

§ 7. 1. Rodzice dziecka objętego opieką mogą uczestniczyć w prowadzonych:

1) zajęciach adaptacyjnych,

2) konsultacjach,

3) zajęciach otwartych – organizowanych co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez dyrektora żłobka,

4) imprezach i uroczystościach okolicznościowych – których terminy określa „Kalendarz imprez i uroczystości żłobkowych”, zamieszczany na tablicy ogłoszeń w placówce oraz zamieszczany na stronie internetowej żłobka.

2. Rodzice dziecka objętego opieką obowiązani są do:

1) przestrzegania statutu Żłobka;

2) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku;

5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 8. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Oleśnica.

2. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza terenu Gminy Oleśnica, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami.

3. Przyjęć do Żłobka dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń podczas rekrutacji. Szczegółowe informacje oraz termin przebiegu rekrutacji na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości Dyrektor Żłobka.

4. W pierwszej kolejności do Żłobka są przyjmowane:

1) dzieci rodziców (opiekunów prawnych) zameldowanych na terenie Gminy Oleśnica,

2) dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się,

3) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),

4) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

5) dzieci z rodzin wielodzietnych.

6) dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753)

5. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

6. W przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w zakresie kryteriów przyjmowania do "Żłobka Gminnego w Oleśnicy", zastosowanie będą miały zapisy regulaminów określonych dla danego projektu, które wymienione będą w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

Rozdział 5.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 9. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest płatna. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku.

2. Zakres świadczeń oraz zasady wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godz. 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka.

4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka.

5. Należności z tytułu opłaty za wyżywienie podlegające zwrotowi będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania lub skreślenia dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca lub zakończenia przebywania w Żłobku, należność ta będzie zwracana rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka.

6. Szczegółową wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala Rada Gminy Oleśnica odrębną uchwałą.

Rozdział 6.

Organizacja Żłobka

§ 10. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

2. Żłobkiem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Oleśnica.

3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Oleśnica, wynikającego z zawartej umowy o pracę.

4. Do obowiązków dyrektora Żłobka należy:

1) zarządzanie działalnością Żłobka oraz wykonywanie jego zadań statutowych,

2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

3) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania oraz prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,

4) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka,

5) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu,

6) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi.

§ 11. 1. Szczegółową organizację pracy Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka.

2. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

3. Za realizację regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.

§ 12. Pracownicy Żłobka wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

Rozdział 7.

Mienie Żłobka

§ 13. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 8.

Zasady gospodarki finansowo-księgowej

§ 14. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Oleśnica uchwalonego przez Radę Gminy Oleśnica.

2. Plan finansowy ustalany jest przez Dyrektora Żłobka a następnie zatwierdzany przez Radę Gminy Oleśnica.

3. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor Żłobka.

§ 16. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 17. Księgowość Żłobka jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

Rozdział 9.

Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Wójt Gminy Oleśnica.

2. Nadzór o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) warunki i jakość świadczonej opieki,

2) realizację zadań statutowych,

3) prawidłowość gospodarowania mieniem,

4) gospodarkę finansową.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 19. Żłobek podlega wpisowi do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Oleśnica.

§ 20. Zmiana statutu Żłobka może być dokonywana wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

                                 DZIENNIK URZĘDOWY    WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 maja 2018 r. Poz. 2415

UCHWAŁA NR XLIII/304/18 RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą  „Żłobek Gminny w Oleśnicy” oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą "Żłobek Gminny w Oleśnicy" z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 32 i 32 a, dla której podmiotem prowadzącym jest Gmina Oleśnica, zwaną dalej "Żłobkiem".

§ 2. Nadaje się Żłobkowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Rozpoczęcie działalności Żłobka nastąpi z dniem 1 września 2018 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:

T. Kunaj

 

 

 

 

UCHWAŁA NR IX/71/19

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą "Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Statutu „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu.

§ 2. Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Statutu „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/304/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy" oraz nadania mu statutu otrzymuje brzmienie:

Rozdział 4.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 8. 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Oleśnica.

2. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza terenu Gminy Oleśnica, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami.

3. Przyjęć do Żłobka dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń podczas rekrutacji. Szczegółowe informacje oraz termin przebiegu rekrutacji na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor Żłobka.


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20