ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Projekt „dolnośląskie Żłobki II”

Numer wniosku w centralnym systemie informatycznym SL2014: RPDS.08.04.01-02-0128/19
Całkowita wartość projektu: 14 833 511,00 zł
Kwota dofinansowania: 12 608 484,35 zł
Nazwa wnioskodawcy: Województwo Dolnośląskie
INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020
1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy
1.3 Numer i nazwa Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne
1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę
1.6 Instytucja ogłaszająca konkurs: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
1.7 Numer naboru: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19
1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy
1.9 Zakres interwencji (dominujący): Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę
1.11 Temat uzupełniający: Równość płci
1.12 Tytuł projektu: Dolnośląskie żłobki II
1.13 Okres realizacji projektu: od: 2019-11-01 do: 2022-12-31

 

 

W sumie ponad 12 milionów złotych trafi do siedmiu dolnośląskich gmin dzięki projektowi „Dolnośląskie żłobki II”. Dzięki temu w najbliższych trzech latach w regionie powstanie 240 nowych miejsc opieki dla najmłodszych.

O projekcie opowiedzieli we wtorek podczas konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

− Liderem projektu jest samorząd województwa, a realizatorami będą Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z gminami Długołęka, Brzeg Dolny, Kłodzko, Gromadka, Wińsko, Lądek-Zdrój i Oleśnica - wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W kwietniu tego roku samorząd województwa złożył wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Dolnośląskie żłobki II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego celem jest aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów prawnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka.

− Dzięki dofinansowaniu utworzone zostaną nowe miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, a także zapewnione zostanie bieżące funkcjonowanie placówek przez okres 24 miesięcy - dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Oznacza to, że pieniądze będą mogły być przeznaczone na opłacenie wyżywienia i pobytu dzieci oraz wynagrodzeń opiekunów i kadry zarządzającej.

Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu, zakupione zostanie wyposażenie, pomoce dydaktyczne dla dzieci.

Projekt „dolnośląskie Żłobki II”

Dofinansowanie trafi do tych gmin

Gmina Długołęka 

Gmina Brzeg Dolny 

Gmina Wiejska Kłodzko 

Gmina Gromadka 

Gmina Wińsko 

Gmina Lądek-Zdrój 

Gmina Wiejska Oleśnica 

__________________________________________________________________________________________________

 

 


Projekt „Dolnośląskie żłobki” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Cel projektu: 
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 186 (177 K i 9M) mieszkańców (rodziców lub opiekunów prawnych) 7 dolnośląskich gmin, tj. Długołęka, Gmina Wrocław, Wądroże, Leśna, Miękinia, Wińsko i Oleśnica - gm. miejska powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych lub osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki i zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania w okresie 1.03.2018-30.09.2019.

Działania w projekcie:

 • Adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 • Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia;
 • Zakup pomocy do prowadzenia zajęć w punkcie opieki, sprzętu i narzędzi do rozpoznawanych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci;
 • Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki przez okres max. 12 miesięcy.


Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim – Beneficjentem projektu, Gmina Wrocław wraz z gminami Długołęka, Wądroże, Leśna, Miękinia, Wińsko i Oleśnica występuje w roli Partnera.

Grupa docelowa:Wsparciem zostanie objętych 186 osób (177K i 9M) w tym 32 osoby z terenu Gminy Wrocław. Uczestnikami projektu są:

 • Osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Osoby pozostające bez zatrudniania (bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


Realizator projektu:
Wrocławski Zespół Żłobków

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 4 384 046,19 zł

 

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2018
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019


Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.dops.wroc.pl/zlobki.php

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1

Nr wniosku

RPDS.08.04.01-02-0065/17

2

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

8. Rynek pracy

3

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

4

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

 

§ 1
Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo
  w Projekcie oraz przystępuje do procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym dokumencie.
 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć kobietę lub mężczyznę, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka objętego opieką żłobkową w ramach Projektu,  zakwalifikowanego/ną do udziału w Projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dolnośląskie Żłobki”
 4. Partnerstwie – należy przez to rozumieć współpracę nawiązaną  pomiędzy Gminami wymienionymi w § 2 ust 3 pkt 1-7 a liderem partnerstwa opisanym w § 1 ust 1 pkt 5 na rzecz realizacji Projektu „Dolnośląskie żłobki” zgodnie z Umową Partnerską z dnia 09-04-2018 zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.)
 5. Liderze Partnerstwa – należy przez to rozumieć Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski, Departament Zdrowia, który na realizatora Projektu wskazuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
 6. Partnerze – należy przez to rozumieć: Gminę Długołęka; Gminę Wrocław; Gminę Wądroże Wielkie; Gminę Brzeg Dolny; Gminę Miękinia; Gminę Lądek Zdrój; Gminę Oleśnica wieś.
 7. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt.  „Dolnośląskie żłobki”.

 

§2
 Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Wnioskodawcą Projektu jest Województwo Dolnośląskie – Urząd  Marszałkowski, Departament Zdrowia, na podstawie  Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0065/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na realizatora Projektu Wnioskodawca wskazuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  we Wrocławiu.
 3. Gminy będące Partnerami w ramach Projektu:
 1. Gmina Długołęka;
 2. Gmina Wrocław;
 3. Gmina Wądroże Wielkie;
 4. Gmina Brzeg Dolny;
 5. Gmina Miękinia;
 6. Gmina Lądek Zdrój;
 7. Gmina Oleśnica wieś;

 

 1. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska (rodziców lub opiekunów prawnych) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka, dzięki utworzeniu i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3.
 2. Projekt zakłada utworzenie 5 nowych placówek żłobkowych (w tym klubu dziecięcego) oraz wsparcie 2 istniejących, poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc dla dzieci do lat 3.
 3. Okres realizacji Projektu: 2018-03-01 do 2019-09-30.

§ 3

Grupa docelowa

 

 1. Uczestnikiem projektu może zostać:
  1. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem:
 1. w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (w przypadku korzystania
  ze żłobka),
 2. w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3 (w przypadku korzystania z klubu dziecięcego);
  1. Osoba zamieszkała (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy będącej Partnerem
   w ramach Projektu;
  2. Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym);

Wszystkie powyższe kryteria należy spełniać łącznie.

 1. Obowiązek zamieszkiwania na terenie Gminy prowadzącej rekrutację nie dotyczy sytuacji opisanej w §4 ust 18 niniejszego Regulaminu.
 2. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/dzieci do lat 3.
 3. Łącznie wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 187 osób w tym 178 kobiet
  i 9 mężczyzn.
 4. Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani do jednej z dwóch grup docelowych:
 5. Kategoria A - osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim  - łącznie 141 uczestników we wszystkich Gminach wchodzących w skład Partnerstwa, w tym 138 kobiet  i 3 mężczyzn;
 6. Kategoria B - osoby pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotne lub bierne zawodowo,
  w tym przebywające na urlopie wychowawczym  - łącznie 46 uczestników we wszystkich Gminach wchodzących w skład Partnerstwa, w tym 40 kobiet i 6 mężczyzn.
 7. Partner prowadzący rekrutację, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.
 8. Ilość wolnych miejsc w żłobkach/klubie dziecięcym w ramach Projektu, zgodnie z Kategoriami A i B w poszczególnych Gminach, kształtuje się następująco:
 9. Gmina Długołęka – 24 miejsca, w tym:

Kategoria A – 18 miejsc

Kategoria B – 6 miejsc  (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

 

 1. Gmina Wrocław – 32 miejsca w tym:

Kategoria A – 24 miejsca (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

Kategoria B – 8 miejsc  (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

 

 1. Gmina Wądroże Wielkie – 8 miejsc, w tym:

Kategoria A – 6 miejsc

Kategoria B – 2 miejsca 

 

 1. Gmina Brzeg Dolny – 30 miejsc, w tym:

Kategoria A – 23 miejsca

Kategoria B – 7 miejsc (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny) 

 1. Gmina Miękinia – 48 miejsc, w tym:

Kategoria A – 36 miejsc (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

Kategoria B – 12 miejsc (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

 

 1. Gmina Lądek – Zdrój – 20 miejsc w tym:

Kategoria A – 15 miejsc

Kategoria B – 5 miejsc (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

 

 1. Gmina Wiejska Oleśnica – 25 miejsc w tym:

Kategoria A – 19 miejsc (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

Kategoria B – 6 miejsc (w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

 

§4

Rekrutacja - kryteria dostępu, kryteria doboru kandydatów

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego w miejscu wskazanym przez Gminę będącą Partnerem projektu.  
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie okres czerwiec – sierpień 2018 oraz w razie potrzeb na bieżąco (rekrutacja uzupełniająca – prowadzona maksymalnie do czerwca 2019). Harmonogram rekrutacji ustala indywidualnie każda Gmina wchodząca w skład Partnerstwa.
 3. Miejsce i termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do Projektu, zostanie wskazane przez każdą Gminę prowadzącą rekrutację.
 4. W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu;
 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych
  w projekcie;
 3. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 4. Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
 5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
 6. Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy;
 1. Osoby prowadzące rekrutację po stronie Partnerów będą udzielać wsparcia przy uzupełnianiu treści  Formularza rekrutacyjnego i innych wymaganych dokumentów, jeśli  zajdzie taka potrzeba.
 2. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów o których mowa w §4 ust 4 pkt 4 i 5. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydatkę/Kandydata poprzez opatrzenie każdej ze stron klauzulą: „Za zgodność
  z oryginałem”
  , aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione 
  i podpisane dokumenty rekrutacyjne, złożone bezpośrednio w Gminie prowadzącej rekrutację, do dnia i godziny wskazanej w Harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Partnera.
 4. Po złożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów, komisja rekrutacyjna ukonstytuowana przez Partnera, przygotuje na podstawie przedstawionych dokumentów listę rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z kategoriami wymienionymi w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 5. O zakwalifikowaniu oraz kolejności zakwalifikowania do projektu będą decydować następujące kryteria rekrutacyjne:
 1. Kryteria formalne – obligatoryjne, których spełnienie warunkuje możliwość uczestnictwa w Projekcie tj.
 1. Sprawowanie opieki (rodzic/opiekun prawny):

-  nad dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem) – w przypadku żłobka ( +1 pkt);

- nad dzieckiem w wieku od 1 roku  do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem) – w przypadku klubu dziecięcego  (+ 1 pkt);

 

 1. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy prowadzącej rekrutację (+1 pkt);
 2. Status na rynku pracy tj:
 • osoba powracająca na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (+1 pkt);
 • osoba pozostająca bez zatrudnienia, w tym:

- osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy;

lub
- osoba bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) (+1pkt);

 

 1. Zadeklarowanie chęci powrotu na rynek pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem/wychowaniem dziecka (na podstawie Oświadczenia Kandydata) (+1 pkt);
 1. Dodatkowe kryteria premiujące (kryteria fakultatywne – premiowane poprzez przyznanie dodatkowych punktów) tj.:
 1. Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (+ 1 pkt)

– należy dołączyć Oświadczenia o wielodzietności rodziny Kandydata;

 

 1. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ( + 1 pkt)

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.);

 

 1. Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności ( +1 pkt)

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.);

 

 1. Spełnienie kryteriów formalnych udziału w Projekcie tj. uzyskanie maksymalnej liczby punktów (4 pkt) nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 2. Niespełnienie jednego z kryteriów formalnych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.
 3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez Kandydatów, o przyjęciu będzie decydowało:
 1. Przynależność do deficytowej Kategorii grupy docelowej (A lub B), niezbędnej do osiągnięcia wskaźników ilościowych Projektu w danej Gminie;
 2. Termin powierzenia dziecka opiece żłobkowej tj. formularze zgłoszeniowe kandydatów, którzy zamierzają powierzyć dziecko opiece żłobkowej w najwcześniejszym możliwym terminie, wskazanym przez Gminę będą miały pierwszeństwo.
 3. Kryterium pierwszeństwa urodzin tj. na  wolne  miejsca zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.

 

 1. O sposobie informowania uczestników o wynikach przeprowadzonej rekrutacji decyduje indywidualnie każda Gmina będąca Partnerem w projekcie.
 2. W sytuacji gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, każdy Partner prowadzący rekrutację stworzy listę rezerwową.
 3. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną rekomendowane do uczestnictwa
  w Projekcie w ramach rekrutacji uzupełniającej, w przypadku rezygnacji uczestnika znajdującego się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 4. W przypadku listy rezerwowej o kolejności naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej będą decydowały kryteria uwzględniane w rekrutacji do Projektu wymienione w § 4 ust. 9 i 12.
 5. W przypadku braku osób zainteresowanych udziałem w Projekcie na liście rezerwowej, Gmina poinformuje mieszkańców o rekrutacji  uzupełniającej do żłobka/klubu dziecięcego.  Nabór i dobór uczestników będzie uwzględniał kryteria wymienione w § 4 ust 9 i 12.
 6. Jeśli żłobek / klub dziecięcy będzie dysponował wolnymi miejscami w ramach Projektu, miejsca te zostaną udostępnione mieszkańcom innych Gmin, którzy spełniają kryteria udziału w Projekcie.
 7. Dokumenty rekrutacyjne zostaną opracowane w formacie dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami (druk powiększony tj. czcionka nie mniejsza niż 14).
 8. Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Kandydat do udziału w  Projekcie potwierdza prawdziwość podanych na etapie rekrutacji informacji,  będąc świadomym odpowiedzialności karnej o której mowa w oświadczeniu Kandydata do udziału w Projekcie „Dolnośląskie żłobki”, które podpisuje na etapie rekrutacji.
 10. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§5

Obowiązki formalne uczestników przystępujących do projektu

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną zobowiązani do osobistego zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym przez Partnera w celu podpisania dokumentów uczestnictwa w projekcie tj.
 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 2. Umowy uczestnictwa w projekcie;
 3. Innych dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie, wymaganych przez Partnerów lub Lidera Partnerstwa.

 

 1. Niezłożenie wypełnionych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-3 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
 2. Dokumenty wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1-3 nie podlegają zwrotowi.

§6

Zasady organizacji świadczenia usług opieki nad dzieckiem

 

 1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku
  do lat 3 w ramach żłobka/klubu dziecięcego  w okresie od 2018-09-01 do 2019-08-31.
 2. Nowoutworzony żłobek/klub dziecięcy zostanie wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy będącej Partnerem w projekcie „Dolnośląskie żłobki”
 3. Placówka będzie działać w oparciu o Statut i Regulamin opracowany przez organizatora opieki.
 4. Zakres organizacji opieki nad dzieckiem obejmuje:
 1. Świadczenie usług opiekuńczych;
 2. Organizację zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz wyrównanie zdiagnozowanych przez opiekuna deficytów;
 3. Prowadzenie zajęć muzyczno–ruchowych, plastycznych, tanecznych, codziennych, edukacyjnych;
 4. Zapewnienie wyżywienia;
 5. Opiekę  nad dzieckiem maksymalnie przez 10 godzin dziennie.

                                            

§7

Obowiązki Uczestnika na etapie realizacji Projektu. Monitoring i ewaluacja

 

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania treści Statutu i Regulaminu placówki, której powierzono opiekę nad dzieckiem.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Gminy prowadzącej żłobek / klub dziecięcy w ramach Projektu lub Lidera Partnerstwa o zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w trakcie swojego udziału w Projekcie, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Gmina prowadząca żłobek / klub dziecięcy będzie okresowo weryfikowała status Uczestnika na rynku pracy.
 3. Częstotliwość weryfikacji statusu uczestnika na rynku pracy będzie się odbywała
  co kwartał, począwszy od  IX 2018, tj.: we wrześniu 2018, w grudniu 2018, w marcu 2019, w czerwcu 2019, we wrześniu 2019.
 4. Źródłami pozyskania oraz weryfikacji danych do pomiaru wskaźnika  będą:
 1. Formularz zgłoszeniowy  (w celu weryfikacji statusu kandydata w momencie rekrutacji do projektu);
 2. Oświadczenie o podjęciu aktywności zawodowej;
 3. Kopia umowy o pracę/zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu;
 4. Wydruk z CEIDG (w przypadku osób podejmujących jednoosobową działalność gospodarczą);
 5. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczy osób biernych zawodowo.

 

 1. Osoby, które złożą Oświadczenia wymienione w  §7 ust. 4 pkt 2-5 w trakcie uczestnictwa w projekcie (korzystania z miejsca w żłobku / klubie dziecięcym w ramach Projektu) zostaną ponownie poddane weryfikacji w momencie zakończenia udziału w Projekcie i tylko w przypadku kontynuacji zatrudnienia zostaną wykazane we wskaźniku.
 2. Wszyscy Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia do 4 tygodni od zakończenia swojego udziału w Projekcie  dokumentu potwierdzającego swój status na rynku pracy na podstawie jednego z dokumentów wymienionego w § 7 ust. 4 pkt  2-5.
 3. Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. Uczestnicy są zobowiązani do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu.
 4. Uczestnicy mają obowiązek Informowania osób odpowiedzialnych za realizację Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w Projekcie.
 5. Uczestnicy  są zobowiązani do pokrywania opłat za pobyt i/lub wyżywienie zapewniane w trakcie trwania opieki żłobkowej, zgodnie ze stawkami określonymi przez Gminę prowadzącą żłobek/klub dziecięcy we wniosku o dofinansowanie Projektu.

§8

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Lider Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych Projektu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, wynikających ze zmian w zakresie wytycznych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zmian we Wniosku o dofinansowanie Projektu oraz zmian w Umowie
  o dofinansowanie projektu oraz w Umowie Partnerskiej, zawartej pomiędzy Liderem Partnerstwa a Gminami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Trzebnicka 42

50-230 Wrocław

tel. 507 838 890

tel. 71 770 42 28

fax. 71 770 42 30

www.dops.wroc.pl

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-18