ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  Nabór - kadra
Nabór - kadra

Żłobek Gminny w Oleśnicy - Nabór na wolne stanowiska pracy

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ,,DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II’’

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: Opiekun dziecięcy – 4 etaty, Pielęgniarka – 1 etat, Sprzątaczka -1/2 etat , Pomoc opiekunów dziecięcych / salowa – 1 etat,  oraz umowa zlecenia dla : psycholog, instruktor zajęć muzyczno - ruchowych / rytmika , lektor j. angielskiego, logopeda .

 Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 07.01.2020 r. do dnia 14.02.2020r. w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy ul. Wileńska  32 a 56-400 Oleśnica w zamkniętych kopertach z dopiskiem  : NABÓR NA STANOWISKO... ( wpisać właściwe )

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy znajdują się w załączniku .

HARMONOGRAM REKRUTACJI KADRY DO ŻŁOBKA  GMINNEGO W OLEŚNICY

 

 

20.12.2019 r.

 

 

Ogłoszenie informacji o przebiegu rekrutacji.

 

 

 

Od 7 stycznia 2020 r

 do 14 luty 2020  r.

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Składanie dokumentów rekrutacyjnych;

Weryfikacja dokumentów KANDYDATÓW  przez

Komisję Kwalifikacyjną.

Podpisywanie umów z kandydatami 

 

25 lutego 2020 r

Ogłoszenie LISTY RANKINGOWEJ

 

od 26 lutego 2020 r

 

Rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania miejsc
(wg zasad głównego naboru)

 

komplet oświadczeń do pobrania :

1.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/nie-figurowaniu-w-rejestrz-na-tle-seksuanym.docx

2.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/nieposzakowana-opinia.docx

3.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/obowiazek-alimentacyjny.docx

4.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/oswiad-o-niekaralnosci.docx

5.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/pelnia-praw-czynnosci-prawnych.doc

6.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/przestepstwa-umyslne.docx

7.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/rekojmia-nalezytego-sprawowania-opieki.docx

8.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/stanie-zdrowia.docx

9.http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/wladza-rodzicielska.docx

 

Stanowiska pracy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki”

 

 

 

 

zał. nr.1

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Opiekunka dziecięca.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II”

 

I. Wymagania konieczne:

 Kandydat / kandydatka:

1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2. Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 ppkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.

4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,

2) minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,

3) zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,

4) wysoka kultura osobista,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) kreatywność.

III. Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

1) przyjmowanie dziecka do żłobka,

2) sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,

3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

4) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,

5) opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,

6) realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,

7) przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,

8) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji.

 

IV. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w  Żłobku Gminnym w Oleśnicy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  ZAŚWIADCZENIE że, nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,

10) zaświadczenie o niekaralności,

11) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze  Żłobek Gminny w Oleśnicy  ul. Wileńska 32a  56-400 Oleśnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica w terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 , w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

4. Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Żłobka ) nie będą rozpatrywane.                                                       

 

 

                                                                    Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

                                                                             /-/  Monika Rybska-Korzępa          

 

 

 

 

 

zał. nr.2

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Sprzątaczka

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 „ Dolnośląskie Żłobki II”

 

1.  Wymagania niezbędne

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczka,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan
 • zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych.

2. Zakres obowiązków na stanowisku

 • wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno - epidemiologiczne,
 • racjonalne wykorzystanie środków czystości oraz dezynfekcji,
 • utrzymywanie czystości oraz należytego porządku przed budynkiem Żłobka,
 • po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi,
 •  gaszenie świateł z wyjątkiem oświetlenia nocnego,
 • współpraca z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
 • informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,
 •  przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 •  wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

 

 

3. Miejsce pracy:

Żłobek Gminny w Oleśnicy , ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica

 

4. Wymagane dokumenty: 

- Curriculum Vitae  wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

- list motywacyjny, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy, 

- kopia aktualnej książeczki zdrowia, 

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

- oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku

- oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze  Żłobek Gminny w Oleśnicy  ul. Wileńska 32a  56-400 Oleśnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty składa się  osobiste w sekretariacie Żłobka gminnego w Oleśnicy , ul. Wleńska 32 a , 56-400 Oleśnica  terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko sprzątaczka w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy : wwwzlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu .  

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Dyrektor Żłobka gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

 

 

 

 

 

zał. nr. 3 

x

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Salowa / pomoc opiekuna dziecięcego

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II”

Pomoce opiekunów dziecięcych/ salowe   sprawują  opiekę nad dziećmi do lat 3 i wspierają  ich rozwój , zapewniają  pomoc w karmieniu, przebieraniu, usypianiu.

Zajmują się :  higieną, karmieniem, usypaniem i innymi potrzebami  dzieci .

 

 1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • Pomoc opiekunom dziecięcym w sprawowaniu opieki dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w siedzibie Żłobka gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica .

  1. Zakres obowiązków pomocy opiekuna dziecięcego:

 • Przyjmowanie i wydawanie dzieci w grupie;
 • Codzienny przegląd stanu zdrowia dzieci;
 • Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: mycie, kąpanie, przewijanie,  wysadzanie na nocnik, czesanie;
 • Nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia;
 • Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków przez dzieci;
 • Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i czuwanie nad jego przebiegiem oraz korzystania ze świeżego powietrza;
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych dotyczących żywienia i higieny;
 • Wdrażanie do samoobsługi;
 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci;
 • Powiadamianie pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dzieci;
 • Nadzorowanie prawidłowego stanu sanitarno-epidemiologicznego w grupie;
 • Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym  używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją;
 • Dbanie o estetyczny wygląd sali zabaw i pomieszczeń towarzyszących;
 • Realizowanie innych obowiązków wynikających z potrzeb placówki;
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zakresem ich działania a nie wymienionych w zakresie obowiązków;
 • Przestrzeganie przepisów p/poż. i BHP.
 • 2. Zakres odpowiedzialności:

  Pomoc opiekuna dziecięcego odpowiada za:

 • Całokształt spraw należących do jej obowiązków oraz za powierzone mienie;
 • Stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń i dzieci;
 • Podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających.
 • 3. Zakres uprawnień:

 • Zgłaszanie uwag, spostrzeżeń, propozycji zmian organizacyjnych w placówce zachowując drogę służbową;
 • Wydawanie zaleceń sprzątaczce w formie ustnej dotyczących utrzymania czystości realizacji celów żłobka
 1. Osoba przewidziana do objęcia stanowiska musi spełniać minimum niżej określone kryteria :

- zapewnieni należyty stan sanitarno-higieniczny w poszczególnych pomieszczeniach Żłobka ,

- przestrzega procedur sanitarno-epidemiologicznych


III.  Kryteria wyboru :

 • Wykształcenie średnie
 •    doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia
 •   wysoka kultura osobista,
 •  umiejętność pracy w zespole,

Wymagania dodatkowe :

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 - zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

VI . Osoby zainteresowane pracą na stanowisku salowej / pomocy opiekuna dziecięcego w  Żłobku Gminnym w Oleśnicy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

6) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

7) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,

 9) zaświadczenie o niekaralności,

10) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze  Żłobek Gminny w Oleśnicy  ul. Wileńska 32a  56-400 Oleśnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pomocy opiekuna dziecięcego/salowej

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica w terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko: „ pomoc opiekuna dziecięcego / salowa” w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

 

2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

4. Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Żłobka ) nie będą rozpatrywane.

                                                                    

 

 

 

                                                                    Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

                                                                              Monika Rybska-Korzępa

 

 

 

 

zał. nr 4 

 

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Pielęgniarka

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II”

 

1. Wymagania formalne

 

Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 123)oraz Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zmian.).

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 - zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3. 

 

3. Zakres obowiązków w szczególności: 

 

• Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci. 

• Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. 

• Przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci w grupie. 

• Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. 

• Karmienie dzieci w oznaczonych godzinach.

 • Pomoc opiekunom w przeprowadzaniu codziennych zabaw z dziećmi. 

• Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza. 

• Kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dot. żywienia i higieny 

• Wdrażanie dzieci do samoobsługi.

 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci. 

• Zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku ( wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców)

 • Prowadzenie apteczki żłobka i zgłaszanie dyrektorowi potrzeb dot. zakupów w tym zakresie. 

• Prowadzenie wśród rodziców pracy oświatowo – sanitarnej. 

• Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych nowoprzyjętych dzieci lub zlecanie ich opiekunkom z poszczególnych grup. Odnotowywanie istotnych informacji w zeszycie obserwacji dziecka ( diety, opieka specjalistyczna). 

• Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- wymiar czasu pracy: 1 etat 

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony, 

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka gminnego w Oleśnicy 

- miejsce pracy: Żłobek Gminny w Oleśnicy , ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica

 

5. Wymagane dokumenty: 

- Curriculum Vitae  wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

- list motywacyjny, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy, 

- kopia aktualnej książeczki zdrowia, 

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

- oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

- oświadczenie : rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty składa się  osobiste w sekretariacie Żłobka gminnego w Oleśnicy , ul. Wleńska 32 a , 56-400 Oleśnica  terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko pielęgniarka w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy : www.zlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu .  

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Dyrektor Żłobka gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

 

 

 

 

 

zał. nr 5 

 

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Psycholog.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II”

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe – magisterskie na kierunku psychologia,

- charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

- potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

b) dodatkowe:

- rzetelność, sumienność i dokładność w pracy,

- umiejętność dobrej organizacji w pracy.

 

 Kandydat / kandydatka:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 • minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

- wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo-pedagogicznej

z małym dzieckiem i umiejętność zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

- planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oparciu

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną,

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem,

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

- współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju

dziecka,

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu,

- świadczenie pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodziców.

 

IV. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku psychologa w  Żłobku Gminnym w Oleśnicy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska psychologa

 10) zaświadczenie o niekaralności,

11) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze  Żłobek Gminny w Oleśnicy  ul. Wileńska 32a  56-400 Oleśnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica w terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 , w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko psychologa w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

4. Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Żłobka ) nie będą rozpatrywane.                                                       

 

 

                                                                    Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

                                                                              Monika Rybska-Korzępa                                                             

 

 

 

     

 

 

 

zał. nr 6  

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Instruktor rytmiki, zajęć taneczno – ruchowych

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II” .

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • Wykształcenie zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz. U. 2018 poz. 603 z późn. zmian.).
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktora.

2. Wymagania dodatkowe:

 • pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole,
 •  komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne
 • punktualność
 • poszukujemy instruktora z pasją, aktywizujących dzieci , umiejących wymagać, ale również zaszczepiać pasję. 

5. Wymagane dokumenty: 

- Curriculum Vitae  wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

- list motywacyjny, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy, 

- kopia aktualnej książeczki zdrowia, 

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

- oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

- oświadczenie : rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku

- oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze  Żłobek Gminny w Oleśnicy  ul. Wileńska 32a  56-400 Oleśnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko : „ instruktor rytmiki , zajęć taneczno – ruchowych

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica w terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 , w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko: „ instruktor rytmiki , zajęć taneczno - ruchowych” w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

4. Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Żłobka ) nie będą rozpatrywane.

5. Złożonych dokumentów nie zwracamy.                                                              

                

 

 

Dyrektor Żłobka gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa

 

 

 

 

zał. nr 7

 

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Lektor języka angielskiego.

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II”

 

 1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia w siedzibie Żłobka gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica .

 

 1. Osoba przewidziana do objęcia stanowiska musi spełniać minimum niżej określone kryteria :


- ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe, ewentualnie w trakcie ostatniego roku studiów pedagogicznych z zakresu edukacji języka angielskiego.
- posiadanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu edukacji języka angielskiego
- udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.


III.  Kryteria wyboru :
 

 • poziom wykształcenia
 • dopasowanie profilu wykształcenia do wymagań stanowiska
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia
 • wysoka kultura osobista,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.

VI . Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Lektora języka angielskiego w  Żłobku Gminnym w Oleśnicy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,

10) zaświadczenie o niekaralności,

11) oświadczenie z własnoręcznie podpisana klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze  Żłobek Gminny w Oleśnicy  ul. Wileńska 32a  56-400 Oleśnica dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko lektora języka angielskiego.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica w terminie OD 07.01.2020  do dnia 14-02-2020 , w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko: „ Lektor języka angielskiego” w Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.

 

2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

4. Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Żłobka ) nie będą rozpatrywane.                                                                  

 

 

 

                                                                    Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

                                                                              Monika Rybska-Korzępa

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu  „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy  ogłasza nabór na stanowisko :

Logopeda

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „ Dolnośląskie Żłobki II”

 

 

 

 

Miejsce pracy

Żłobek gminny w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a,  56-400 Oleśnica

Stanowisko

logopeda

Wymiar

umowa  cywilno-prawna

Data ogłoszenia

20-12-2019 r

Termin składania dokumentów

07-01-2020  DO 14-02-2020

Sposób składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko logopeda” umieszczonym na kopercie.

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Żłobka gminnego w Oleśnicy ul. Wileńska 32 a, 56-400 Oleśnica

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie,

2. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe

3. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. Niekarana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

7. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

8. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

10. Ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga w żłobku.

11. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe

1. Odporność na stres.

2. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.

3. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

4. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

5. Dyspozycyjność, kreatywność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy

1. Koryguje wady wymowy -opracowuje przebieg terapii dla dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji, -

2. Przeprowadza diagnozę logopedyczną, -ocenia stan uzębienia, zgryzu, budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych.

3. Wczesna interwencją logopedyczna.

4. Współdziałanie z opiekunem w organizowaniu pobytu    dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci

Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1. Stanowisko pracy – Żłobek Gminny w Oleśnicy  - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – praca na parterze.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy : zlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Oleśnicy.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

 1. Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej
 

 

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy

/-/ Monika Rybska - Korzępa


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-14