ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  rekrutacja 20/21
rekrutacja 20/21

PRZEKIEROWANIE NA NOWĄ STRONĘ : http://zlobekgminnyolesnica.szkolnastrona.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleśnica dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy informuje o rozpoczęciu naboru   kandydatów do Projektu  „Dolnośląskie żłobki II”

Projekt „Dolnośląskie żłobki II” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

1

Nr Projektu

RPDS.08.04.01-02-0128/19

2

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

8. Rynek pracy

3

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

4

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

5

Ilość wolnych miejsc w Projekcie

25

6

Czas pracy żłobka

Poniedziałek – piątek

6.30 do 17.00

7

II oddział Żłobka Gminnego rozpoczyna funkcjonowanie

Kwiecień 2020 r

6

Miejsce  i termin  składania dokumentów

Według ustalonego harmonogramu :

 w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica

7

Tel . kontaktowy

71/398-31-31

8

Dokumentacja zgłoszeniowa

Do pobrania ze strony internetowej Żłobka Gminnego w Oleśnicy :

www.zlobek.gminny.olesnica.dlaprzedszkoli.eu

9

Miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji dodatkowej

W placówce na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Żłobka

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W OLEŚNICY

  W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”

 

 

20.01.2020

 

 

Ogłoszenie informacji o rekrutacji

 

 

 

od 20.01.2020

do 28.02.2020

 

 REKRUTACJA PODSTAWOWA:

 • Składanie dokumentów rekrutacyjnych;
 • Weryfikacja dokumentów kandydatów projektu przez Komisję Rekrutacyjną;
 • Podpisywanie umów z kandydatami  do projektu;

 

 

02.03.2020

 

 

 Ogłoszenie :

 • LISTY RANKINGOWEJ przyjętych do     projektu uczestników;
 • LISTY REZERWOWEJ

 

 

od 03.03.2020

w trybie ciągłym do końca realizacji projektu
w Gminie Oleśnica

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do wyczerpania  miejsc

 

 

 

WAŻNE : 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYCH  Z UDZIAŁU W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

 1. Mam świadomość, że celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów prawnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz wsparcie osób zatrudnionych dzięki utworzeniu i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki (żłobkach/oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które zadeklarują chęć kontynuacji zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
 3. Mam świadomość, że wszystkie osoby biorące udział w Projekcie podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. W związku z tym zobowiązuje się do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu oraz dostarczania w terminie określonym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dokumentów potwierdzających swój status na rynku pracy.
 4. Zobowiązuje się do informowania Gminy prowadzącej żłobek/klub dziecięcy w ramach Projektu lub Lidera Partnerstwa o zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w trakcie swojego udziału w Projekcie, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że Gmina prowadząca żłobek/ klub dziecięcy będzie okresowo weryfikowała mój status na rynku pracy.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że  weryfikacja statusu uczestnika na rynku pracy odbędzie się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie lub do 4 tygodni po zakończeniu świadczenia opieki w ramach projektu przez Partnera oraz na żądanie Lidera Partnerstwa w dowolnym momencie realizacji projektu.
 6. Zobowiązuje się do  informowania osób odpowiedzialnych za realizację Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić mój udział w Projekcie.
   

 

   …………………………………….                                                     ….……….…………………………………………………………….

           Miejscowość i data                                                      Czytelny podpis osoby składającej Oświadczenie

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1

Nr wniosku

RPDS.08.04.01-02-0128/19

2

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

8. Rynek pracy

3

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

4

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

 

§ 1
Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo
  w Projekcie oraz przystępuje do procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym dokumencie.
 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć kobietę lub mężczyznę, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka objętego opieką żłobkową w ramach Projektu,  zakwalifikowanego/ną do udziału w Projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dolnośląskie Żłobki II”
 4. Partnerstwie – należy przez to rozumieć współpracę nawiązaną  pomiędzy Gminami wymienionymi w § 2 ust 3 pkt 1-7 a liderem partnerstwa opisanym w § 1 ust 1 pkt 5 na rzecz realizacji Projektu „Dolnośląskie żłobki II” zgodnie z Umową Partnerską z dnia 14-10-2019 zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)
 5. Liderze Partnerstwa – należy przez to rozumieć Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski, Departament Spraw Społecznych, który na realizatora Projektu wskazuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
 6. Partnerze – należy przez to rozumieć: Gminę Brzeg Dolny; Gminę Kłodzko (gm. wiejska); Gminę Gromadka; Gminę Wińsko; Gminę Oleśnica (gm. wiejska); Gminę Lądek-Zdrój, Gminę Długołęka.
 7. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt.  „Dolnośląskie żłobki II”.

 

§2
 Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Wnioskodawcą Projektu jest Województwo Dolnośląskie – Urząd  Marszałkowski, Departament Spraw Społecznych, na podstawie  Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0128/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na realizatora Projektu Wnioskodawca wskazuje Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
 3. Gminy będące Partnerami w ramach Projektu:
 1. Gmina Brzeg Dolny;
 2. Gmina Kłodzko (gm. wiejska);
 3. Gmina Gromadka;
 4. Gmina Wińsko;
 5. Gmina Oleśnica (gm. wiejska);
 6. Gmina Lądek Zdrój;
 7. Gmina Długołęka.
 8. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska (rodziców lub opiekunów prawnych) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz wsparcie osób zatrudnionych dzięki utworzeniu i wsparciu funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki (żłobkach/oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych )
 9. Projekt zakłada utworzenie 4 nowych placówek oraz oddziałów żłobkowych ( w tym klubu dziecięcego)  oraz wsparcie 3 istniejących, poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc opieki  dla dzieci do lat 3.
 10. Okres realizacji Projektu: 2019-11-01 do 2022-12-31.

§ 3

Grupa docelowa

 1. Uczestnikiem projektu może zostać:
  1. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem:
 1. w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 (w przypadku korzystania
  ze żłobka),
 2. w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3 (w przypadku korzystania z klubu dziecięcego);
  1. Osoba zamieszkała (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy będącej Partnerem
   w ramach Projektu
  2. Osoba pracująca (w tym powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), bądź osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przebywająca na urlopie wychowawczym;

Wszystkie powyższe kryteria należy spełniać łącznie.

 1. Obowiązek zamieszkiwania na terenie Gminy prowadzącej rekrutację nie dotyczy sytuacji opisanej w §4 ust 18 niniejszego Regulaminu.
 2. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które zadeklarują chęć kontynuacji zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
 3. Łącznie wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 240 osób w tym 226 kobiet
  i 14 mężczyzn.
 1. Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani do jednej z dwóch grup docelowych:
 2. Kategoria A - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – Kat. A  - łącznie 131 uczestników we wszystkich Gminach wchodzących w skład Partnerstwa, w tym 123 kobiety  i 8 mężczyzn;
 3. Kategoria B - osoby pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotne lub bierne zawodowo,
  w tym przebywające na urlopie wychowawczym  - łącznie 109 uczestników we wszystkich Gminach wchodzących w skład Partnerstwa, w tym 103 kobiety i 6 mężczyzn.
 4. Partner prowadzący rekrutację, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.
 5. Ilość wolnych miejsc w żłobkach/klubie dziecięcym w ramach Projektu, zgodnie z Kategoriami A i B w poszczególnych Gminach, kształtuje się następująco:
 1. Gmina  Brzeg Dolny –  30 miejsc, w tym:

Kategoria A –  16 miejsc  ( w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

Kategoria B –  14 miejsc w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 8 miejsc  (1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny)

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 6 miejsc

 1. Gmina  Kłodzko (gm. wiejska)– 5 miejsc w tym:

Kategoria A –  3 miejsca

Kategoria B –  2 miejsca  w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 1 miejsce

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 1 miejsce

 1. Gmina Gromadka – 15 miejsc, w tym:

Kategoria A – 8 miejsc ( 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

Kategoria B – 7 miejsca  w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 4 miejsca

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 3 miejsca

 1. Gmina Wińsko  – 10 miejsc, w tym:

Kategoria A – 5 miejsc

Kategoria B – 5 miejsc w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 3 miejsca

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 2 miejsca

 1. Gmina  Oleśnica (gm. wiejska)  – 25 miejsc, w tym:

Kategoria A –  14 miejsc ( w tym 1 miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

Kategoria B –  11 miejsc w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 7 miejsc (1 

  miejsce zarezerwowane dla mężczyzny )

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 4 miejsca

 1. Gmina Lądek – Zdrój – 5 miejsc w tym:

Kategoria A –  3 miejsca

Kategoria B –  2 miejsca w tym:

- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 1 miejsce

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 1 miejsce

 1. Gmina  Długołęka – 150 miejsc w tym:

Kategoria A –  82 miejsca (w tym 5 miejsc zarezerwowanych dla mężczyzny)

Kategoria B –  68 miejsc w tym:

 osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na url. wychowawczym) – 41 miejsc (2 

  miejsca zarezerwowane dla mężczyzny )

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 27 miejsc (2 miejsca zarezerwowane dla 

  mężczyzn )

§4

Rekrutacja - kryteria dostępu, kryteria doboru kandydatów

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego w miejscu wskazanym przez Gminę będącą Partnerem projektu.  
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0128/19. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, przewiduje się również prowadzenie na bieżąco rekrutacji uzupełniającej. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala indywidualnie każda Gmina wchodząca w skład Partnerstwa.
 3. Miejsce i termin składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów do Projektu, zostanie wskazane przez każdą Gminę prowadzącą rekrutację.
 4. W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu;
 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych
  w projekcie;
 3. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi  z udziału w projekcie;
 4. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 5. Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
 6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu - o ile dotyczy;
 8. Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy.
 1. Osoby prowadzące rekrutację po stronie Partnerów będą udzielać wsparcia przy uzupełnianiu treści  Formularza zgłoszeniowego i innych wymaganych dokumentów, jeśli  zajdzie taka potrzeba.
 2. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów o których mowa w §4 ust 4 pkt 5 i 6. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydatkę/Kandydata poprzez opatrzenie każdej ze stron klauzulą: „Za zgodność
  z oryginałem”
  , aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem.
 3. Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione 
  i podpisane dokumenty rekrutacyjne, złożone bezpośrednio w Gminie prowadzącej rekrutację w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Partnera.
 4. Po złożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów, komisja rekrutacyjna ukonstytuowana przez Partnera, przygotuje na podstawie przedstawionych dokumentów listę rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z kategoriami wymienionymi w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 5. O zakwalifikowaniu oraz kolejności zakwalifikowania do projektu będą decydować następujące kryteria rekrutacyjne:
 1. Kryteria formalne – obligatoryjne, których spełnienie warunkuje możliwość uczestnictwa w Projekcie tj.
 1. Sprawowanie opieki (rodzic/opiekun prawny):

-  nad dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem) – w przypadku żłobka ( +1 pkt);

- nad dzieckiem w wieku od 1 roku  do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem) – w przypadku klubu dziecięcego  (+ 1 pkt);

 1. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy prowadzącej rekrutację (+1 pkt);
 2. Status na rynku pracy tj:
 • Osoba pracująca w tym powracająca na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim / rodzicielskim (+1 pkt);
 • osoba pozostająca bez zatrudnienia, w tym:

- osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy;

lub
- osoba bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) (+1pkt);

 1. Zadeklarowanie chęci kontynuacji zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (na podstawie Oświadczenia Kandydata) (+1 pkt);

 1. Dodatkowe kryteria premiujące (kryteria fakultatywne – premiowane poprzez przyznanie dodatkowych punktów) tj.:
 1. Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z póżn. zm) (+ 1 pkt)
 2. – należy dołączyć Oświadczenia o wielodzietności rodziny Kandydata;
 3. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ( + 1 pkt)

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.);

 1. Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności ( +1 pkt)

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.) ;

 

 1. Spełnienie kryteriów formalnych udziału w Projekcie tj. uzyskanie maksymalnej liczby punktów (4 pkt) nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 2. Niespełnienie jednego z kryteriów formalnych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 ust 18.
 3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez Kandydatów, o przyjęciu będzie decydowało:
 1. Przynależność do deficytowej Kategorii grupy docelowej (A lub B), niezbędnej do osiągnięcia wskaźników ilościowych Projektu w danej Gminie;
 2. Termin powierzenia dziecka opiece żłobkowej tj. formularze zgłoszeniowe kandydatów, którzy zamierzają powierzyć dziecko opiece żłobkowej w najwcześniejszym możliwym terminie, wskazanym przez Gminę będą miały pierwszeństwo.
 3. Kryterium pierwszeństwa urodzin tj. na  wolne  miejsca zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.
 4. O sposobie informowania uczestników o wynikach przeprowadzonej rekrutacji decyduje indywidualnie każda Gmina będąca Partnerem w projekcie.
 5. W sytuacji gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, każdy Partner prowadzący rekrutację stworzy listę rezerwową.
 6. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną rekomendowane do uczestnictwa
  w Projekcie w ramach rekrutacji uzupełniającej, w przypadku rezygnacji uczestnika znajdującego się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 7. W przypadku listy rezerwowej o kolejności naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej będą decydowały kryteria uwzględniane w rekrutacji do Projektu wymienione w § 4 ust. 9 i 12.
 8. W przypadku braku osób zainteresowanych udziałem w Projekcie na liście rezerwowej, Gmina poinformuje mieszkańców o rekrutacji  uzupełniającej do żłobka/klubu dziecięcego.  Nabór i dobór uczestników będzie uwzględniał kryteria wymienione w § 4 ust 9 i 12.
 9. Jeśli żłobek / klub dziecięcy będzie dysponował wolnymi miejscami w ramach Projektu, miejsca te zostaną udostępnione mieszkańcom innych Gmin, którzy spełniają kryteria udziału w Projekcie.
 10. Dokumenty rekrutacyjne zostaną opracowane w formacie dostępnym dla osób
  z niepełnosprawnościami (druk powiększony tj. czcionka nie mniejsza niż 14).
 11. Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 12. Kandydat do udziału w  Projekcie potwierdza prawdziwość podanych na etapie rekrutacji informacji,  będąc świadomym odpowiedzialności karnej o której mowa w oświadczeniu Kandydata do udziału w Projekcie „Dolnośląskie żłobki II”, które podpisuje na etapie rekrutacji.
 13. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§5

Obowiązki formalne uczestników przystępujących do projektu

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną zobowiązani do osobistego zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym przez Partnera w celu podpisania dokumentów uczestnictwa w projekcie tj.
 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 2. Umowy uczestnictwa w projekcie;
 3. Innych dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie, wymaganych przez Partnerów lub Lidera Partnerstwa.

 

 1. Niezłożenie wypełnionych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-3 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
 2. Dokumenty wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1-3 nie podlegają zwrotowi.

 

§6

Zasady organizacji świadczenia usług opieki nad dzieckiem

 

 1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku
  do lat 3 w ramach żłobka/klubu dziecięcego  w okresie określonym we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0128/19
 2. Nowoutworzony żłobek/klub dziecięcy zostanie wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy będącej Partnerem w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”
 3. Placówka będzie działać w oparciu o Statut i Regulamin opracowany przez organizatora opieki.
 4. Zakres organizacji opieki nad dzieckiem obejmuje:
 1. Świadczenie usług opiekuńczych;
 2. Organizację zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz wyrównanie zdiagnozowanych przez opiekuna deficytów;
 3. Prowadzenie zajęć muzyczno–ruchowych, plastycznych, tanecznych, codziennych, edukacyjnych;
 4. Zapewnienie wyżywienia;
 5. Opiekę  nad dzieckiem maksymalnie przez 10 godzin dziennie.                                            

§7

Obowiązki Uczestnika na etapie realizacji Projektu. Monitoring i ewaluacja

 

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania treści Statutu
  i Regulaminu placówki, której powierzono opiekę nad dzieckiem.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Gminy prowadzącej żłobek / klub dziecięcy
  w ramach Projektu lub Lidera Partnerstwa o zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w trakcie swojego udziału
  w Projekcie, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Gmina prowadząca żłobek / klub dziecięcy będzie okresowo weryfikowała status Uczestnika na rynku pracy.
 3. Weryfikacja statusu uczestnika na rynku pracy odbędzie się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie lub do 4 tygodni po zakończeniu świadczenia opieki w ramach projektu przez Partnera.
 4. Na żądanie Lidera Partnerstwa weryfikacja statusu uczestnika projektu na rynku pracy może odbyć się w terminie innym niż określony w §7 ust. 3.
 5. Źródłami pozyskania oraz weryfikacji danych do pomiaru wskaźnika  będą:
 1. Formularz zgłoszeniowy  (w celu weryfikacji statusu kandydata w momencie rekrutacji do projektu);
 2. Oświadczenie o podjęciu aktywności zawodowej;
 3. Kopia umowy o pracę/zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu;
 4. Wydruk z CEIDG (w przypadku osób podejmujących jednoosobową działalność gospodarczą);
 5. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczy osób biernych zawodowo.
 6. Osoby, które złożą Oświadczenia wymienione w  §7 ust. 5 pkt 2-5 w trakcie uczestnictwa
  w projekcie (korzystania z miejsca w żłobku / klubie dziecięcym w ramach Projektu) zostaną ponownie poddane weryfikacji w terminie określonych w §7 ust 3
  i tylko w przypadku kontynuacji zatrudnienia zostaną wykazane we wskaźniku.
 7. Wszyscy Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia w terminie określonych w §7 ust 3 i 4 dokumentu potwierdzającego swój status na rynku pracy
  na podstawie jednego z dokumentów wymienionego w § 7 ust. 5 pkt  2-5.
 8. Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. Uczestnicy są zobowiązani do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu.
 9. Uczestnicy mają obowiązek Informowania osób odpowiedzialnych za realizację Projektu
  o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w Projekcie.
 10. Uczestnicy  są zobowiązani do pokrywania opłat za pobyt i/lub wyżywienie zapewniane
  w trakcie trwania opieki żłobkowej, zgodnie ze stawkami określonymi przez Gminę prowadzącą żłobek/klub dziecięcy we wniosku o dofinansowanie Projektu.

§8

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Lider Partnerstwa zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych Projektu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, wynikających ze zmian w zakresie wytycznych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zmian we Wniosku o dofinansowanie Projektu oraz zmian w Umowie
  o dofinansowanie projektu oraz w Umowie Partnerskiej, zawartej pomiędzy Liderem Partnerstwa a Gminami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląskie żłobki II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz rozumiem
i akceptuję jego zapisy.

 

 

 

…………………………………………………………                                                    ……………………………………………….

             miejscowość, data                                                                                    podpis Kandydata

 

 

do pobrania komplety dokumentów:

I. DOKUMENTY WYPEŁNIANE NA ETAPIE REKRUTACJI:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Dolnośląskie żłobki II” - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-1-formularz-zgloszeniowy-dla-kandydata-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”- http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-2-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc
 3. OŚWIADCZENIE KANDYDATA do udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II” - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-3-oswiadczenie-kryteria-formalne-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc (UWAGA: dotyczy: spełniania kryteriów formalnych  oraz deklaracji chęci powrotu na rynek pracy)
 4. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA do udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”- (UWAGA: wypełniane tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata) http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-4-oswiadczenie-kryterium-wielodzietnosci-projekt-dolnoslaskie-zlobki-ii.doc
 5. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKAMI wynikającymi z udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II” - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-9-oswiadczenie-obowiazki-uczestnika-projektu.doc

PONADTO:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym (jeśli dotyczy - obowiązkowe);
 • Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu (jeśli dotyczy - obowiązkowe);
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu  (jeśli dotyczy - obowiązkowe)
 • Inne zaświadczenia, dotyczące bierności zawodowej (jeśli dotyczy - nieobowiązkowe);

 

II. DOKUMENTY WYPEŁNIANE PO ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU:

 

 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 w ramach uczestnictwa - http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-6-umowa-o-swiadczenie-opieki-dolnoslaskie-zlobki-ii-zlobek.doc
  w projekcie „Dolnośląskie żłobki II ”;
 2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);- http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-7-obowiazek-informacyjny-rodo.doc
 3. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych; http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-8-zgoda-na-przetwarzanie-szczegolnych-kategorii-danych-osobowych.doc
 4. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”;http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/zal-9-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie.doc

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-08